Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter


Denna dag, 2024-02-14, har följande policy upprättats för Devinncoo AB (inkl CancerInfo.ai).


Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.


Vi är personuppgiftsansvariga

Devinncoo AB med organisationsnummer 559020-6453 och adress Fågelvägen 5b, 175 64 Järfälla, ansvarar för de personuppgifter som behandlas om dig. Devinncoo AB är därför personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter.


Varför behandlar vi personuppgifter om dig?

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla dig våra tjänster och produkter, dvs. endast för att ditt nyttjande av våra tjänster.


Vilka uppgifter samlar vi in om dig – och varför?

Vi strävar efter att behandla så få personuppgifter som möjligt om dig. Det innebär att vi i normalfallet inte samlar in personuppgifter för att kunna fullgöra våra tjänster till dig.

I de fall du önskar kontakta oss behöver vi information om förnamn, efternamn, e-postadress och i vissa fall telefonnummer till dig. Vi får inte tillgång dina personuppgifter på annat sätt än genom ditt tillhandahållande av uppgifterna till oss.


Spårningsteknik och cookies

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att spåra aktiviteten på vår tjänst och för att lagra viss information. Se vår Cookie-banner längst nere till vänster på respektive websida för mer information.


Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Din säkerhet är viktig för oss. Därför har vi vidtagit lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst och annan otillåten behandling. Vi analyserar och utvärderar regelbundet åtgärderna i syfte att skyddet för dina uppgifter ska bli så säkert som möjligt.


Vilka lämnar vi ut dina uppgifter till?

Vi lämnar inte ut dina uppgifter till andra företag eller organisationer om det inte krävs enligt lag eller är nödvändigt för att utföra våra lagstadgade eller avtalsenliga förpliktelser gentemot dig.

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till någon av våra samarbetspartners, leverantörer eller underleverantörer, men endast om det behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter i förhållande till dig som kund. Vi lämnar aldrig ut fler personuppgifter än vad som är nödvändigt.

När det krävs enligt lag kan vi behöva lämna ut dina uppgifter till myndigheter och andra organisationer. Vi kan också behöva lämna ut dina uppgifter om det är nödvändigt för att utöva, fastställa eller bevaka våra rättsliga anspråk.

Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till andra företag eller verksamheter för marknadsföringsändamål.


Med stöd av vilka rättsliga grunder behandlar vi personuppgifter om dig?

Vi behandlar endast de personuppgifter vi behöver för att vi ska kunna utföra våra tjänster eller leverera våra produkter till dig, dvs. när du väljer att kontakta oss. I den mån vi behandlar ytterligare uppgifter kommer vi att inhämta ditt samtycke eller säkerställa att behandlingen är tillåten med stöd av annan rättslig grund.


Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

Vi sparar uppgifter om dig som kund under den tid som kommunikationen med dig pågår och under en skälig tid därefter. Det innebär i de allra flesta fall att vi inte sparar dina personuppgifter under längre tid än ett år från och med ditt överlämnade av uppgiften till oss, men under vissa förutsättningar kan vi behålla dina uppgifter under en längre tid än så. Det gäller exempelvis när det krävs enligt lag eller när uppgifterna kan behövas för att fastställa, utöva och bevaka rättsliga anspråk.

All konversation som genomförs mellan dig och vår chatbot sparas för interna analys- och statistikändamål. Personuppgifter sparas inte i chatten så länge du inte aktivt skrivit in dem som en del i din konversation. Konversationsdata bevaras i minst ett år, men det kan bli längre om de används för att stärka säkerheten, förbättra funktionaliteten i vår tjänst eller enligt lag av juridiska skäl när uppgifterna kan behövas för att t ex fastställa, utöva och bevaka rättsliga anspråk under längre tid.


Dina rättigheter

När vi behandlar personuppgifter om dig har du som registrerad flera rättigheter. Du har rätt att när som helst ta kontakt med oss gällande dessa, och om du vill utöva någon av rättigheterna som beskrivs nedan når du oss enklast på info@devinncoo.se.

Vi förbehåller oss rätten att vidta lämpliga skydds- och säkerhetsåtgärder i syfte att säkerställa att du är den du utger dig för att vara när du tar kontakt med oss. Om du inte kan visa din identitet på ett trovärdigt sätt är det inte säkert att vi kan tillmötesgå din begäran.


Tillgång till personuppgifter

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Om du vill veta det kan du få ett sammanställt registerutdrag av oss som innehåller de personuppgifter vi behandlar om dig.


Rättelse och radering

Om vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt eller om vi inte längre behöver uppgifterna har du rätt att få dem raderade. Om uppgifterna är ofullständiga har du rätt att få dem kompletterade. Tänk på att det inte är säkert att vi kan utföra våra tjänster till dig om du begär att få dina personuppgifter raderade.


Dataportabilitet

Under vissa omständigheter har du rätt att få de uppgifter vi behandlar om dig i ett allmänt, skriftligt, maskinläsbart och strukturerat format. Detta har du rätt till beträffande de personuppgifter som du själv har lämnat till oss och som vi behandlar med stöd av ditt samtycke eller när personuppgifterna krävs för att fullföra tjänsten med dig.


Begränsning av behandling

Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att vi ska begränsa vår behandling av dina uppgifter. Det innebär att vi markerar uppgifterna så att vi i framtiden endast behandlar dem för vissa särskilda syften. Det är inte säkert att vi kan tillhandahålla dig våra tjänster om vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.


Rätt att göra invändningar

Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter som utförs i syfte utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning. Vi behandlar inte dina personuppgifter för något av dessa ändamål eller enligt någon av dessa grunder. Du kan därför inte rikta några invändningar mot vår behandling enligt denna grund.


Rätt att inge klagomål

Du har rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. Du kan läsa mer om detta på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida www.Integritetsskyddsmyndigheten.se.


Kontakt

Du kan när som helst kontakta oss genom att skriva till info@devinncoo.se eller använda kontaktformulär på våra webbplatser om du vill veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter. Du kan även läsa mer om oss på vår hemsida devinncoo.se och CancerInfo.ai.